องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 31 พ.ค. 2566 ]4
2 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 พ.ค. 2566 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]20
4 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 25 เม.ย. 2566 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 20 มี.ค. 2566 ]50
6 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่พนักงาน ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]23
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]226
8 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ [ 9 ก.พ. 2566 ]53
9 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]50
10 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 25 ม.ค. 2566 ]50
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 ม.ค. 2566 ]54
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ศรีมหาโพธิ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]33
13 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (Privacy Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]24
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่องรับสมัครรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 3 ม.ค. 2566 ]81
15 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]75
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 21 พ.ย. 2565 ]69
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 21 พ.ย. 2565 ]78
18 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 พ.ย. 2565 ]74
19 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ต.ค. 2565 ]41
20 แบบคำของลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]36
21 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]104
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 3 ต.ค. 2565 ]24
23 การเปิดโอกาสให้บุคคลภาคนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 3 ต.ค. 2565 ]12
24 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.ย. 2565 ]122
25 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]68
26 การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ตามแนวคิด " Hepatitis B&C cant wait : โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้ " [ 17 ส.ค. 2565 ]104
27 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนินมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]110
28 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]88
29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]87
30 ประกาศกรมอนามัย แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]95
31 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน [ 28 มิ.ย. 2565 ]196
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 มิ.ย. 2565 ]149
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ค. 2565 ]198
34 กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]150
35 กฎกระทรวง. ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์. และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]148
36 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]212
37 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาทำ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร [ 30 มี.ค. 2565 ]104
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิเรื่องรายชื่อผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ (กรณีวาตภัย) [ 22 มี.ค. 2565 ]222
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง กรขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 22 มี.ค. 2565 ]142
40 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 24 ก.พ. 2565 ]178
 
หน้า 1|2|3|4