องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566  เรื่องขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดฯ  โดยห้ามไม่ให้มีการเผาวัสดุที่เหลือจากการเกษตร [ 30 ม.ค. 2567 ]8
2 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]348
3 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 20 พ.ย. 2566 ]21
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]70
5 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]54
6 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 26 ต.ค. 2566 ]101
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2566 ]20
8 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 9 ต.ค. 2566 ]83
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]57
10 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ [ 12 ก.ย. 2566 ]139
11 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยเรื่องการขอใช้ห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]121
12 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน [ 11 ส.ค. 2566 ]79
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 25 ก.ค. 2566 ]95
14 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 ก.ค. 2566 ]89
15 ประกาศ เรื่อง การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีฟ้าผ่า [ 3 ก.ค. 2566 ]45
16 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]61
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 31 พ.ค. 2566 ]90
18 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]61
19 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ค. 2566 ]73
20 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 พ.ค. 2566 ]74
21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนสามารถเข้ารับฟัง [ 19 พ.ค. 2566 ]58
22 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]48
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 1 พ.ค. 2566 ]66
24 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]38
25 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 25 เม.ย. 2566 ]66
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 20 มี.ค. 2566 ]92
27 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]10
28 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่พนักงาน ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]67
29 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]53
30 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]1650
31 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ [ 9 ก.พ. 2566 ]141
32 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]103
33 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 27 ม.ค. 2566 ]54
34 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 25 ม.ค. 2566 ]103
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 ม.ค. 2566 ]107
36 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ศรีมหาโพธิ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]94
37 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]5
38 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (Privacy Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]73
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่องรับสมัครรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 3 ม.ค. 2566 ]139
40 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6