องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]26
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 3 ก.พ. 2566 ]17
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 1 พ.ย. 2565 ]14
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2565 ]19
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]18
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]22
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2565 ]130
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]123
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]131
10 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 3 ม.ค. 2565 ]112
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]130
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]117
13 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]117
14 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]120
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2565 ]130
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ม.ค. 2565 ]122
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2565 ]112
18 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ [ 3 ม.ค. 2565 ]109
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา(ครู)และลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]113
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]112
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ [ 1 ธ.ค. 2564 ]119
22 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]106
23 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]143
24 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]104
25 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 2 เม.ย. 2564 ]178
26 คำสั่งแต่งแตั้งคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง [ 21 ส.ค. 2561 ]202