องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  - ว่าง -  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

 
นางสาวกชพร สายรัตน์ นางสุทิศา  อภัย 
 นายกมล  เวชศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางเทียมทอง  ศรีคราม - ว่าง -
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม