องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

     
  นางสุทิศา  อภัย
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 นางสาคร  คุ้มจิตร์
นางสาวทิพย์วดี  สุขเกษม
-ว่าง-
นายสมเกียรติ์  สมคุณ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 
นางสาวโสรญา  สิทธิพล
นางสาวอิงคพิมพ์​ นัทธ​สัง​อรดี​  
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป