องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

 
- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 
นางสาวกชพร สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางรัชนีวรรณ์  สืบจากปล้อง นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสาวพรทิพย์  นีสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 

นายศุภกร สุวรรณเกตุ
นางธัญณิชา สาคร - ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 
 

นายณัฐวรรธน์   ประพาศพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 
นางสาวกัลยรัตน์ เชาวน์แล่น  นางสาวสายธาร  โนนเภา นายบัญชา  อารีจิตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนิติกร
     
นายเภรตา  งามเพียร
นายวันเฉลิม   อุทโก
  นายสมพร   เพ็ญการ
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
   
นายดุสิต   ภักดี  นายธงชัย แจ้งเสน นายโอชา  สุขหอม
พนักงานประจำรถดับเพลิง นักการภารโรง พนักงานขับยนต์ส่วนกลาง
 
   
ายอนุวัตน์ ถาวร    
คนงานทั่วไป