องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารการเมือง

นายมาโนช พูลเฉลิม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-940-6006


นายชุบ มะกอกเดิม
นายสวัสดิ์ บุญโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-882-5236
โทร.080-784-7195

นายวสันต์ เชื้อชาติ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.062-448-1010
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
 
- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
โทร.
   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
โทร.089-680-5201
 

 
นางสาวกชพร สายรัตน์ นางมะลิด สารภาพ
นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.092-257-1447
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.097-238-1326
 วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-730-9188
   
นางเทียมทอง  ศรีคราม นางสาวกชพร สายรัตน์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-680-5201
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.092-257-1447