องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร


ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565 นายมาโนช  พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส้วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตน์จำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต และวันที่ 2 มีนาคม 2565 จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีเพื่่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17
2022-02-06
2022-02-01
2021-09-15
2021-04-20
2021-04-05