องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


การควบคุมภายมใน

    รายละเอียดข่าว

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                  หน้า

ปย.1 สำนักปลัด                                                                              1

ปย.1 กองคลัง                                                                                 12

ปย.1 กองช่าง                                                                                 16

ปย.1 กองการศึกษา                                                                          20

ปย.2 สำนักปลัด                                                                              24

ปย.2 กองคลัง                                                                                 34

ปย.2 กองช่าง                                                                                 39

ปย.2 กองการศึกษา                                                                          41

ปอ.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)                                    43

ปอ.2                                                                                          45

ปอ.3                                                                                          48

ปส.                                                                                            62

                                                            -1-

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แบบ ปย.1

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย

ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

1.1 กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป   ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดฯงานบริหารงานทั่วไปกำหนดภารกิจขอบเขตของงานความรับผิดชอบเมื่อสำรวจและประเมินแล้วควบคุมภายในที่อยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องภารกิจและอำนาจหน้าที่กับอัตรากำลังไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานหลายภารกิจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดหรืออาจเกิดความล่าช้าบ้างสภาพแวดล้อมภายนอก งานบริหารงานทั่วไปมีภารกิจขอบเขตของงานภายในจึงไม่พบจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายนอก

           1.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สภาพแวดล้อมภายใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิเป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปมรการระบุกลุ่มเป้าหมายสถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

สภาพแวดล้อมภายนอก (1.)องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ประชากร 9,349 คน 3,345 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 77.32 ตร.กม.หรือ 48,328 ไร่ มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกันแต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัดจึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนาไม่สอดรับกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ 6 งาน คือ

1. งานบริหารงานทั่วไป 2.งานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย  3.งานนโยบายและแผน

4. งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์5.งานกฎหมายคดี 6.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ 1.งานนโยบายและแผน ( กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลศรีมหาโพธิ ) 2. งานกฎหมายและคดี   จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) พบว่า

1.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิผู้นำชุมชน

 

 

                                                                                                       -2-                                                      แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้วโครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้       (2.)ความสามารถของผู้นำชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งพบว่าประชาชนเข้าร่วมประชุมน้อย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการประชุมประชาคม

          1.3 กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ดังนี้

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดฯ งานกฎหมายและคดีกำหนดภารกิจขอบเขตงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้วมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติหน้าที่หลายฉบับ ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดและนำไปสู่การฟ้องร้องทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองได้

          1.4 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

สภาพแวดล้อมภายใน ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบการสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ

 

และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

   2. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา สามปีแต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

 

 

 

                                                                                        

                                                                        -3-                                                     แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้

สภาพแวดล้อมภายนอก ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ข้างทางหักโค่นเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก แล้วเมื่อถึงฤดูแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ทำได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น

         

 

             1.5 กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและสิทธิก่อนการจ่ายเงินจึงไม่พบจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้สูงอายุบางรายไม่มารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองทั้งที่สามารถมารับเองได้ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน เกิดกรณีรับเงินไม่ครบเนื่องจากผู้มารับแทนนำเงินไปบางส่วนแล้วไม่บอกให้ผู้สูงอายุทราบทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่าได้เงินไม่ครบจากอบต.ฯ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องทำแผนปรับปรุง

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                    -4-                                                       แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

           

           1.6 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)

สภาพแวดล้อมภายใน   ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามาตรฐานสากล และปริมาณของงานที่ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมภายนอก  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่อาจมีข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าที่ควรนักแต่ก็ซึ่งต้องปรับปรุงต่อไป

      2.การประเมินความเสี่ยง

          2.1 กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป ดังนี้

            2.1.1 จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้ตรงกับตำแหน่งและหน้าที่ของแต่ละบุคคล

            2.1.2 ในแง่ของการบริหารงบประมาณนั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงและส่งผลถึงประชาชนผู้ได้รับบริการ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งของหน่วยงาน

          2.2 กิจกรรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

             1) ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

             2) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ

              3) แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

           2.3 กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี

       งานกฎหมายและคดีกำหนดภารกิจขอบเขตงาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้วมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การประเมินความเสี่ยงในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม คลอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง

 

                                                                     

                                                          -5-                                                   แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งานด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆของราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หลายฉบับ ซึ่งอาจเกิดการ ผิดพลาดและนำไปสู่การฟ้องร้องทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองได้

     

 

       2.4 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

               1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที

               2) ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง

                3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

                4) ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

         

 

 

 

 

                                                                       -6-                                                    แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

                

          2.5 กิจกรรมพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมสงเคราะห์

                1) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและสิทธิก่อนการจ่ายเงิน

                2.)ผู้สูงอายุบางรายไม่มารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองทั้งที่สามารถมารับเองได้ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน เกิดกรณีรับเงินไม่ครบ เนื่องจากผู้มารับแทนนำเงินไปบางส่วนแล้วไม่บอกให้ผู้สูงอายุทราบ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่าได้เงินไม่ครบจากอบต.ฯ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องทำแผนปรับปรุง

 

         2.6 กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด )

      -การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นชั่วคราวแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดเท่าที่ควร

      -ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                       

 

 

                                                        -7-                                                                    แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

    3. กิจกรรมการควบคุม

          3.1 กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป

            1) ตรวจสอบดูแลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงานส่วนตำบล และลุกจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป

           3.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

              1) วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข

             2) จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

             3) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน

              4) จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

               5)รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

               6) จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนด

          3.3 กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี

               1) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ

           3.4 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

                  1) เร่งรัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบล ในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่        

กิจกรรมการควบคุมของสำนักงานปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็น ปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของอบต. ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

                                                                     -8-                                                          แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

                 2)พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและวิธีฝึกการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ

                  3) จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อขออัตรากำลังด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับผิดชอบในงานป้องกันฯโดยตรง

                    4) จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

                     5) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่  ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

              3.5 กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

          กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและสิทธิก่อนการจ่ายเงิน 

              

                3.6 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)

                         1) จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน

 

 

 

 

      

 

 

 

 

-9-                                                        แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

          1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีสาวนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร

          2. สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ

          3. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการมาศึกษาและจัดวางควบคุมภายใน ในการดำเนินงานต่างๆ  

5. วิธีการติดตามประเมินผล

             ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบทานและรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบ ปย.2

           1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

           2. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

            3. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)

 

-ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของสำนักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น

 

 

-10-                                                       แบบ ปย.1

องค์ประกอบควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

              4.กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

              5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

สรุปผลการประเมิน

           จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด พบว่า มี 2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

-กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ยังคงมีจุดอ่อน คือ ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง                                                                                                                                                                            

 

                                                (ลงชื่อ).......................................................................ผู้รายงาน

                                                          (  นางเทียมทอง   ศรีคราม   )

                                                          นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น

          วันที่   30  กันยายน   2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-

                   ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ           &n

    เอกสารประกอบ

การควบคุมภายมใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ