องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายศรายุทธ  สระกำ   
ประธานสภาอบต.

นายบุญเหลือ  ประสิทธิ
นายสว่าง  คล่องแคล่ว
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
ตำบลศรีมหาโพธิ


นายเก่งปรีชา  บุญส่ง
นายอนันต์  สำเภาจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 1
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 2


นายมานะ  เนื่องจากหล่ำ
นายโกวิทย์  ตะเพียนทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 4
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5


นายฉลอง  เสนาบัว
นายวีระ  บุญโต
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 6 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 7 


นายสุทิน  สาทา
นายขจรศักดิ์  ทองดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 8
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 9


นายนฤพนธ์  ศรีเกษ   
นางสำเริง  โอนอ่อน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 10
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 11


นายชิดชัย  แก้วมล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 12

ตำบลสัมพันธ์


นายอำนาจ  ศรีแก้ว   
นางสาลี่  สิทธิพล
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 1
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 2


นายเดชา  จันทร์สด นางสาวสุกัญญา  ก๊กประเสริฐ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 3
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5


นางสานิตย์  ตระกูลแจะ
นายชวลิต  ทองเล็ก   
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 6
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 7
ตำบลบางกุ้ง
   
 นายจรินทร์  จอมพระ   
 นางขวัญเรือน  วิจารณ์
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 1
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 3 
   
 นายประเทือง  พ้นทุกข์  นายทอง  เกตุมี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 4  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  หมู่ที่ 5