องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร


ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565 นายมาโนช  พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส้วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตน์จำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต และวันที่ 2 มีนาคม 2565 จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีเพื่่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-15
2023-09-13