องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนชพูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปี พ.ศ.2565 ประเด็น

(1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในที่ทำงาน

(2)การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ

(3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4)การปรับปรุง ทบทวน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5)กำหนดมาตรการร้องเรียน ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ

(6)จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงประเมินผล ITA และ หรือ มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบที่ดีขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ต่อไป

2024-06-12
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-29