วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มไม้ยูคา หมู่ที่ ๒ ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๔๗ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๒๔ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถไถเพื่อจัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณที่สาธารณะหนองผักกาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ ๑๘๘๐ ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง